نفس کشیدن از طریق بینی و خارج کردن از دهان با لب های غنچه ای شکل، تنگی نفس را کمتر می کند. این روش همچنین می‌تواند به شما کمک کند که راحت تر نفس بکشید. شما می‌توانید اینگونه نفس کشیدن را هر جا و هر وقت تمرین کنید. (مثلا در حال نگاه کردن تلوزیون و یا هنگام کار در آشپزخانه) سعی کنید چند بار در روز تمرین کنید. با گذشت زمان، انجام تنفس لب- غنچه ای برای شما عادی می گردد.
1) عضلات گردن و شانه تان را شل کنید. به آرامی از طریق بینی حداقل به مدت دو ثانیه نفس بکشید.
2) لب هایتان را طوری جمع کنید که انگار می‌خواهید یک شمع را فوت کنید. به آرامی از طریق لب های غنچه ای دو برابر مدت زمان دم، نفستان را بیرون دهید.
آموزش ویدویی تنفس لب غنچه ای: