نوامبر 15, 2020

فلج بلز (فلج عصب صورتی)

فلج بلز (فلج عصب صورتی) چیست؟ فلج بلز (فلج عصب صورتی) در نتیجه ی درگیری عصب صورتی ایجاد می شود که این درگیری به تنهایی یک […]