می 17, 2024

فیزیوتراپی در آرتریت روماتوئید

فیزیوتراپی نقش مهمی در مدیریت آرتریت روماتوئید (RA) ایفا می‌کند. این روش به کاهش درد، افزایش تحرک و بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک می‌کند. با استفاده […]