سرماخوردگی،آنفلوآنزا و کرونا راچگونه ازهم تشخیص‌دهیم .