افزايش قدرت عضلات باعث مي شود كه فعاليت هاي مختلف را با فشار كمتر انجام دهيد، در نتيجه قادر به انجام فعاليت بيشتر هستيد و تنفس شما بهبود مي يابد و كمتر دچارتنگی نفس مي شويد.
تمرين مقاومتی:
 • بايستيد در حاليكه پاهايتان اندکی از هم فاصله دارد، دو انتهاي یک باند کشی مقاومتي را گرفته و به اندازه ي عرض قفسه سينه بكشيد.
 • هنگام كشيدن، بازدم به صورت لب غنچه اي انجام دهيد. و هنگاميكه بين دو كتف خود احساس فشار كرديد، متوقف كنيد.
 • اين وضعيت را حفظ كرده و دم انجام دهيد. سپس در حاليكه كتف هاي خود را از پشت به هم مي فشاريد، بازدم انجام دهيد.
 • با انجام دم، به آرامي به نقطه ي شروع برگرديد. تمرين را تكرار كنيد.
خم كردن آرنج:
 • در حالت ایستاده یا نشسته وزنه ای در دست بگیرید. دستهاي خود را صاف و نزديك بدن نگه داريد. كف دست رو به رو را نگاه كند. دم انجام دهيد.
 • درحاليكه به آرامي آرنج خود را خم كرده و وزنه را تا حد شانه ها بلند ميكنيد، بازدم انجام دهيد.
 • دم انجام دهيد و به آرامي به نقطه ي شروع بازگرديد. تمرين را تكرار كنيد.(نکته:از هر وسیله ای مثل بطری آّب، کیسه حبوبات و ... می توانید به جای وزنه استفاده کنید.)
حركت پا از پهلوی بدن:
 • صاف ايستاده و يك صندلي محکم را با دستتان بگيريد. دم انجام دهید.
 • با شروع حركت، هوا را بيرون دهيد (بازدم) و پا را تا ارتفاع كم، از كنار بدن دور كنيد.تا انتهای بازدم پا را بالا نگه دارید.
 • حين بازگشت پا به نقطه ي شروع حركت، دم انجام دهيد.
 • حركت را با پاي مقابل تكرار كنيد.
بلند كردن پا:
 • به پشت بخوابيد.
 • يك زانو خم و زانوي ديگر صاف باشد.
 • دم انجام دهيد ، سپس با بازدم، پاي صاف را به موازات پاي خم بالا بياوريد.
 • با برگشت حركت ، دم انجام دهيد. به همين شكل حرکت را با پای مقابل تکرار کنید.)اگر انجام حركت در حالت خوابيده برای شما سخت است، مي توانید تمرین رادر حالت نشسته روي صندلي انجام دهيد.)